Överfört från BSFK-blogg.

Konduktiviten (vattnets ledningsförmåga) är ett mått på mängden lösta joner i vattnet. Kondutiviteten mäts i våra mätningar i enheten µS/cm, (microSiemens/cm).

Vattnet i Norra Gussjön innehöll den 23/12-08 20µS/cm. Som jämnförelse kan mätvärdet i kommunens vatten, det vi får som kranvatten, ett värde på 270µS/cm. Ju högre värde desto produktivare vatten. Med andra ord så är Norra Gussjön näringsfattig.