Överfört från BSFK-bloggen

Storröding.

Latinska namnet: S. salvenius (L.) Lever i: I låglandet och i sydsvenska sjöar. Ursprung: Sen invandring, ev från syd och öst. Levnadssätt: Plastisk biotopval. Lever av: Plastisk näringsval ofta fiskpredator. Maxvikt 10-12 kg. Leker grunt i stillastående vatten.
Konkurrenskraftigast.

Större Fjällröding.
Latinska namnet: S. alpinius (L.) Lever i: Högt belägna fjällsjöar. Ursprung: Tidig invandring eventuellt från öst. Levnadssätt: Bentisk (bottenlevande). Lever av: Bottendjur och fisk. kannibal. Maxvikt 6-7 kg. Leker grunt, gärna i strömmande vatten.
Konkurrenssvagast.

Mindre Fjällröding.
Latinska namnet: S. stagnalis. (Fabr). Lever i: Västliga fjällsjöar inom vissa regioner. Ursprung: Relativ tidig invandring, ev från sydväst. Levnadssätt: Pelagisk. Lever av: Plankton. Maxvikt 1 kg. Leker grunt eller djupt i stillastående vatten.
Intermediär konkurrensstyrka.

Källa: Information från Sötvattenlaboratoriet Drottningholm nr 13 1988
Komplettering av levnadssätt:
Plastisk biotopval: Överallt i sjön.
Bentisk: Bottenlevande.
Pelagisk: De fria vattenmassorna./Johan